திகால மனிதன் (Homo Sapiens) குரங்கிலிருந்து தோன்றிய காலத்திலிருந்து இன்றுவரையிலும் தன் வாழ்க்கையில் பல நிகழ்வுகளை தினமும் சந்தித்து வருகிறான். காட்டுமிராண்டி காலத்தில் அவனுக்கு தர்ம சிந்தனைகள் இருந்ததில்லை. ஒருவன் இன்னொருவனைக் கொலை செய்துதான் வாழ்ந்திருக்கிறான்.

பக்கம் 3 / 3

தற்போது வாசிக்கப்படுபவை!

செய்தியைத் தேட...