நிலா என்பது ஒரு கால்பந்தை போல உருண்டையானது. தெரியும்.  நாம் இருக்கும் பூமி சுற்றுவது போலவாவது தெரிகிறது.

மிகப்பெரிய கிரகம் வியாழன் - நாம் அறிவோம். அதற்கு 60க்கும் மேற்பட்ட நிலவுகள் தெரியுமா?

பக்கம் 3 / 3

தற்போது வாசிக்கப்படுபவை!

செய்தியைத் தேட...