Wednesday, 30 November 2016 03:44

கைப் பேசி - வெண்பா அரங்கு! Featured

கைப் பேசி - வெண்பா அரங்கு

பேசிட ஈர்ப்பதனால் பேசியே கொல்வதனால்
காசில்லா தோருக்குக் கைக்கூடாத் தன்மையினால்
யோசனையில் மற்றதே இன்னுஞ் சிறப்பதனால்
ஆசைப்பெண் கைப்பேசி ஆம்.

படிப்படியாய்த் தன்னவரைப் பார்வையால் வீழ்த்தி
தொடுகையில் மாறித் தொடர்பில் வலுக்க
பிரிவிலே தேடவைக்கும் பந்தமிக்கைப் பேசி
பிரியமிகு காதலர் போல்

சிணுங்குவதால் மேலும் செலவினைக் கூட்டி
அணுக்கமாய் நம்முடன் ஆகிக் கணந்தோறும்
கண்காணிக் கின்றதொரு காரணத்தால் கைப்பேசி
பெண்ணேதான் என்றொருப் பேச்சு.

அலைபாயும் தன்மையினால் ஆர்வத்தைக் கூட்டும்
நிலையாதப் போக்கினால் நேரத்தை ஏனோ
விளையாட்டாய்க் கொ/ள்/ல்/வதனால் வேடிக்கை யான
உளப்பாங்கால் கைப்பேசி ஆண்.

--இப்னு ஹம்துன்

Last modified on Wednesday, 30 November 2016 00:46
Add comment
Inneram.com moderator has right to block inappropriate comments. Please comment responsibly.