ஊடக (அ)தர்மம்

ஒரு மனைவியின் குரல்

வங்கியும் மங்கையும் ஒன்று

விரும்பவோ வெறுக்கவோ

நட்பும் உறவும் - வெண்பா அரங்கு

 புன்னகையால் நட்புணர்வு

உயர்வில்லை தாழ்வில்லை

தற்போது வாசிக்கப்படுபவை!

செய்தியைத் தேட...