க்களிடையே பரஸ்பர புரிந்துணர்வுக்கு ஊறுவிளைவித்து விடாமல் அவர்கள் பாதுகாப்பாகவும் அமைதியாகவும் வாழ்வதற்குரிய ஏற்பாடுகளைக் கவனிப்பதே நல்ல அரசுகளுக்குரிய முதல் கடமையாக இருக்கும். ஆனால், இதற்கு நேர் விரோதமான வேலைகளிலேயே இக்கால அரசு அமைப்புகள் முனைப்புடன் செயல்படுகின்றன.

மீண்டும் மீண்டும்
சுடப்படுகிறார் காந்தி

தற்போது வாசிக்கப்படுபவை!

செய்தியைத் தேட...