புதிய சமச்சீர் பாடநூல்கள் - பதிவிறக்கம் (Download) செய்ய இணைப்புகள்!

மே 23, 2019 610

2019 - புதிய சமச்சீர் பாடநூல்கள் - பதிவிறக்கத்திற்கான பிடியெஃப் கோப்புகள்.

1) 6-ம் வகுப்பு தமிழ் பாடநூல்

2) 7-ம் வகுப்பு தமிழ் பாடநூல்

3) 9-ம் வகுப்பு தமிழ் பாடநூல்

4) 10-ம் வகுப்பு தமிழ் பாடநூல்

5) 11-ம் வகுப்பு தமிழ் பாடநூல்

6) 12-ம் வகுப்பு தமிழ் பாடநூல்

தமிழ் (6,7,9,10,11,12)

http://www.tamizhaacademy.com/tamil-new-samacheer-books-6-12-pdf/

ஆங்கிலம் (6,9,10,11,12)

http://www.tamizhaacademy.com/69101112-new-samacheer-english-full-book-download-merged-pdf-file/

கணக்கு (6, 7, 9,10, 11, 12)

http://www.tamizhaacademy.com/new-samacheer-maths-full-book-679101112-download-merged-pdf-file/

அறிவியல் (6,9,11)

http://www.tamizhaacademy.com/6911-new-science-full-book-merged-pdf-files/

சமூகவியல் (6,9,11)

http://www.tamizhaacademy.com/6911-new-samacheer-social-science-full-book-download-merged-pdf-files/

நேரடி இணையச்சுட்டிகள் ஆதலால், வேகமாக பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்

தற்போது வாசிக்கப்படுபவை!

செய்தியைத் தேட...