எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 3: பகுதி 60- வீடியோ!

காயி மற்றும் சவ்தார் கோத்திரங்களிடையே ஒற்றுமை ஏற்படுத்த முயற்சிகள் நடக்கின்றன. இதனிடையே ஆல்ப்களிடையே பிரச்சனை வெடிக்கிறது. நிகேயாவிலிருந்து வரும் ஆயுதங்களைக் கைப்பற்ற திட்டமிடுகின்றனர்….

தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது!

உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com240p Mobile Version For Download Click Here

ஹாட் நியூஸ்: